Adatvédelem

Az www.inwork.hu adatkezelési nyilatkozata.

A www.inwork.hu weboldal tulajdonosa Varga Ágnes e.v.

Az www.inwork.hu, azaz Varga Ágnes e.v. adatkezelési nyilatkozata.
Az inwork.hu minden egyes felhasználó magánszféráját fontosnak tartja, személyes adatait bizalmasan kezeli és a felhasználó hozzájárulása nélkül harmadik fél számára nem adja ki!

Varga Ágnes (postacím: Budapest 1148, Lengyel utca 33.fsz 1,, Tel/fax: +3620-951-5331, E-mail: info /kukac\ inwork.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre való feliratkozás, az ajánlat kérés használata, valamint a honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók személyes adatainak védelmére.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak, ajánlat kérőinek tájékoztatása az inwork.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) való regisztráció, valamint az InWork.hu hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára.

A Weboldal megtekintése, a hírlevél-funkció igénybevétele, valamint a regisztráció díjmentes. Amennyiben a felhasználó az inwork.hu-tól rendszeresen hírlevelet kíván kapni, és a hírlevélre feliratkozik, és/vagy ajánlatot kér adatai megadásával úgy a Szolgáltató a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza.

Az Ön által megadott adatokat VargaÁgnes e.v. kizárólag hírlevél és/vagy ajánlatküldés céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át.  Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Adatkezelés:

Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”. Mindezek alapján a Serpa Solutions Kft. tájékoztatja valamennyi regisztrált és hírlevélre feliratkozó felhasználóját, és az ajánlat kérő panel használóját a következőkről:

Az adatkezelő megnevezése:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: Varga Ágnes e.v., InWork (Budapest 1148, Lengyel utca. 33.fsz.1, Tel/fax: +3630-935-7588, E-mail: info /kukac\ inwork.hu) (a továbbiakban: „adatkezelő”)

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: InWork Varga Ágnes e.v. (Budapest 1148, Lengyel utca. 33.fsz 1, Tel/fax: +3630-935-7588, E-mail: info /kukac\ inwork.hu)

Nyilvántartásba vételi száma: NAIH-109929/2016., NAIH-109930/2016 NAIH-109934/2016., NAIH-110025/2016.,
Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatkezelés célja: a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás akár tájékoztatás, akár ajánlat megküldése céljából, a felhasználó azonosítása, hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik ezt kifejezetten kérték és regisztráltak, és a hírlevélre feliratkozó egyéb érdeklődő számára; promóciós játékokban való részvétel és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továbbiakban Info.tv) valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIÍI. törvénylapján kerül sor.

Kezelt adatok köre: hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím, regisztráció esetén név, e-mail cím, utolsó bejelentkezés dátuma, url, IP cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó regisztrációját meg nem szünteti, illetve a hírlevélről le nem iratkozik. Regisztráció törlése iránti kérelem, illetve a hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat törli.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak törlését vagy zárolását

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználók a személyes adatok törlését, módosítását az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

Írásban az info@inwork.hu mail címen, vagy postai úton.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Varga Ágnes e.v. vállalja, hogy a Felhasználók által megadott mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött maileket.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse. Hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a Weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a weboldal küldő (nem Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen linkek esetlegesen elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fáljaikat a számítógépen, ezekért pedig a Serpa Solutions Kft minden felelősségét kizárja.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

– Fővárosi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

Jelen nyilatkozat mind a hírlevélre való feliratkozás, mind a regisztráció, mint az ajánlat kérés elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a regisztrációkor, illetőleg hírlevélre való feliratkozáskor megjelölt személyes adatait kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben, reklámanyagot, tájékoztatót, ajánlatot kapjon. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Kijelentjük, hogy a Varga Ágnes e.v. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.inwork.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, engedély nélküli ismételt megjelentetése, kivéve, amennyiben a forrás megjelölésre kerül. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk. Az oldalon megjelenő minden szöveges tartalom szerzői oltalom alatt áll, azoknak bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Varga Ágnes e.v. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalon megjelenő tartalom a Varga Ágnes e.v. szellemi alkotása. Aki a weboldalon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:

info / kukac \ inwork.hu

 

 

 

info / kukac \ inwork.hu